PhD and Academic Positions at The University of Helsinki, is a university located in Helsinki, Finland. the largest university in Finland

Hen­ki­lös­tö­asian­tun­ti­ja

31.3.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

HR-am­mat­ti­lai­sia hen­ki­lös­tö­koor­di­naat­to­rin ja hen­ki­lös­tö­sih­tee­rin teh­tä­viin

1.3.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

HR-har­joit­te­li­ja

31.1.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in di­stri­bu­ted com­pu­ting for sequencing data

10.2.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

Bioin­for­ma­tician / FIMM & iCAN

31.1.2022The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki. FIMM integrates molecular medicine research, technology centre and…

Kas­va­tus­tie­teen yli­opis­ton­leh­to­ri

3.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Pro­jek­ti-in­si­nöö­ri, maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

31.1.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja Svens­ka Social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan

31.1.2022Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Ainutlaatuisessa asiantuntijaorganisaatiossa jokainen meistä työskentelee omalla panoksellaan maailman parhaaksi. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja yli 8000 työntekijää…

Pro­fes­sor (Pe­da­go­gik)

8.2.2022Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för…

Ku­va­tai­teen di­dak­tii­kan yli­opis­ton­leh­to­ri

2.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Ruo­ka­kult­tuu­rin pro­fes­so­ri

27.1.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Uni­ver­si­tets­lek­tor i es­te­tis­ka äm­ne­nas di­dak­tik

8.2.2022Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala…

Tie­to­asian­tun­ti­ja, 2 teh­tä­vää, Kan­sal­lis­kir­jas­to

31.1.2022Kiinnostaako sinua kirjastoaineistojen kuvailun kehittäminen ja laaja-alainen yhteistyö kuvailuasiantuntijoiden parissa? Haemme Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin kahta TIETOASIANTUNTIJAA määräaikaisiin tehtäviin vuoden 2024 loppuun vahvistamaan osaavia tiimejämme. Kansalliskirjastossa…

Post­doc­to­ral re­searc­her, ur­ban car­bon emis­sion mo­del­ling

31.1.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Doc­to­ral re­searc­her, ur­ban car­bon emis­sion mo­del­ling

31.1.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…


Ruot­sin kie­len kään­tä­jä

22.1.2022Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/fi kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa. Helsingin yliopiston…

Ruot­sin kie­len kään­tä­jä, mää­rä­ai­kai­nen

22.1.2022Helsingin yliopisto www.helsinki.fi/fi kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Yliopistossa on 11 tiedekuntaa ja lisäksi erillisiä laitoksia, joista osa on toisten yliopistojen kanssa yhteisiä. Yliopistossa opiskelee 36 000 tutkinto-opiskelijaa. Helsingin yliopiston…

Full Stack -ke­hit­tä­jä, Fin­na-pal­ve­lut

25.1.2022Haemme Kansalliskirjastoon Finna-tiimiin, vakituiseen tehtävään FULL STACK -KEHITTÄJÄÄ (Tietojärjestelmäasiantuntija – Information Systems Specialist) toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävässä pääset osallistumaan osana Finna-tiimiä palveluun kuuluvien ohjelmistojen jatkokehitykseen…

Opin­to-oh­jaa­ja opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mis­pro­jek­tiin

20.1.2022Haemme opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämisprojektiin kolmea OPINTO-OHJAAJAA Helsingin yliopistossa käynnistyy opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin kehittämisprojekti, jossa rakennetaan yliopiston moniammatillisen ohjausyhteistyön yhteinen toimintamalli ja tuodaan…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Arc­hael Mo­lecu­lar Bio­lo­gy

23.1.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40, 000 students, faculty and other staff. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 universities in the world. The Molecular and Integrative Biosciences Research Programme is…

Va­lin­ta­sih­tee­rei­tä ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin

31.1.2022Etsimme hakijapalveluiden opiskelijavalintoihin liittyviin tehtäviin innokkaita, asiakaspalveluhenkisiä ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä VALINTASIHTEEREITÄ Valintasihteerinä työnkuvasi koostuu pääsääntöisesti yhteishakuun liittyvistä tehtävistä. Työtehtäviin kuuluu mm. koulutusasiakirjojen…

Pro­jek­ti­pääl­lik­kö opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen

24.1.2022Haluatko päästä luotsaamaan valtakunnallista opiskelijavalintojen kehittämishanketta? Haemme Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sijoitettavaan valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022-31.12.2025. Opiskelijavalinnat ovat…

Koor­di­naat­to­ri opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen

24.1.2022Haluatko päästä työskentelemään valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen? Haemme Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sijoitettavaan valtakunnalliseen opiskelijavalintojen kehittämishankkeeseen KOORDINAATTORIA määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022-31.12.2025. Opiskelijavalinnat…

Ta­lent Boost -asian­tun­ti­ja ura­pal­ve­lui­hin

17.1.2022Etsimme kansainvälisten opiskelijoidemme työllistymistä tukevaan Talent Boost -hankkeeseen asiantuntijaa yliopiston Urapalvelut-tiimiin. Millaiset tehtävät sinua odottavat meillä? Talent Boost -hankkeen asiantuntijana pääset kehittämään kansainvälisten tutkinto-opiskelijoidemme työllistymistä…

Tie­don­tuo­tan­non pääl­lik­kö

19.1.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

Tut­ki­ja­toh­to­ri Sus­tA­geable-hank­kee­seen

19.1.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Joh­don as­sis­tent­ti

17.1.2022Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) edistää huipputason life science –tutkimusta Helsingin yliopistossa yli kampus- ja yksikkörajojen. HiLIFE:n tukemat tutkijat, poikkitieteellinen koulutus ja tutkimuksen infrastruktuurit sekä uudet huippurekrytoinnit ja kumppanuudet luovat pohjan…

Kans­le­ri

28.2.2022Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa koko maailman parhaaksi. Helsingin yliopisto hakee KANSLERIA 1.10…

Post­doc­to­ral Re­searc­her

20.1.2022Environmental Soil Science Unit is part of the Department of Agricultural Sciences at the faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki. Environmental Soil Science invites applications for a POSTDOCTORAL RESEARCHER in Tandem Industry funded project MiNiMi (Mitigating grassland N2O…

Doc­to­ral re­searc­her, bio­geoc­he­mical cycles and/​or mic­ro­me­teo­ro­lo­gy

20.1.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Uni­ver­si­ty re­searc­her or uni­ver­si­ty in­struc­tor, applied geop­hy­sics

17.1.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing an…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Public Eco­no­mics and Tax Sys­tems

17.1.2022The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The University of Helsinki…

Pro­fes­sor or As­sis­tant/​As­socia­te Pro­fes­sor, Che­mi­stry of Circu­lar Eco­no­my

10.2.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000…

Leave a Reply

Your email address will not be published.