PhD and Academic Positions at The University of Helsinki, is a university located in Helsinki, Finland. It is the oldest and largest university in Finland

Opin­to­neu­vo­ja Social- och kom­mu­nal­högs­ko­la­niin

14.2.2022Haemme erinomaisen ruotsin kielen taidon omaavaa opintoneuvojaa Svenska social- och kommunalhögskolanin ja Valtiotieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmia ja opiskelijoita tukevaan palvelutiimiin. Millaiset tehtävät sinua odottavat meillä? Opintoneuvojana tuet Svenska social- och…

Th­ree Tech­nical As­siss­tants

28.2.2022The Cyanobacterial Research group is part of the Department of Microbiology at the faculty of Agriculture and Forestry, University of Helsinki. The Cyanobacterial Research group invites applications for THREE TECHNICAL ASSISTANTS (SUMMER WORKERS) in a Nessling Foundation funded ‘implementation of…

Puu­tar­hu­ri tai puu­tar­ha­työn­te­ki­jä

28.2.2022Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan (www.helsinki.fi/fi/maatalous-metsatieteellinen-tiedekunta) maataloustieteiden osaston tehtävä on maa- ja puutarhatalouden kasvintuotantoa, kotieläintuotantoa sekä näiden teknologiaa ja ympäristövaikutuksia koskeva tieteellinen tutkimus sekä yhteiskunnallinen…

La­bo­ra­to­ry Tech­nician in the Func­tio­nal Cancer Ge­no­mics group

28.2.2022The Functional Cancer Genomics group led by Dr. Sakari Vanharanta at the Translational Cancer Medicine Program, Faculty of Medicine, University of Helsinki, Finland, invites applications for the position of LABORATORY TECHNICIAN The aim of our research is to understand how cancer mutations activate…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Evo­lu­tio­na­ry Eco­lo­gy, Be­ha­viou­ral Eco­lo­gy, Life-His­to­ry Evo­lu­tion and Ge­ne­tics

1.3.2022The University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University of Helsinki includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. The University of Helsinki is an…

Pro­moo­tio­sih­tee­rit/-​avus­ta­jat

13.2.2022Helsingin yliopistossa promootio on yliopistollisen opiskelun päättävä arvokas ja riemullinen akateeminen juhla, jossa maisterit ja/tai tohtorit eli promovendit pääsevät arvokkaissa puitteissa juhlimaan suorittamiaan tutkintoja. Promovendit saavat juhlassa oikeuden käyttää akateemisen arvon…

Post­doc­to­ral Re­searc­hers, The Cent­re of Excel­lence in Tree Bio­lo­gy

25.2.2022The University of Helsinki, founded in 1640, is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. The University of Helsinki offers comprehensive services to its employees, including…

Doc­to­ral Re­searc­hers, The Cent­re of Excel­lence in Tree Bio­lo­gy

25.2.2022The University of Helsinki, founded in 1640, is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. The University of Helsinki offers comprehensive services to its employees, including…

Suun­nit­te­li­ja val­ta­kun­nal­li­sen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ke­hit­tä­mis­hank­keen tut­ki­muk­seen (va­lin­ta­koe­va­lin­ta)

14.2.2022Kiinnostaako sinua yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä tukevan tutkimuksen tekeminen? Haluatko työskennellä osana suomalaisten yliopistojen laajoja yhteistyöverkostoja? Mikäli vastauksesi on kyllä, voit olla etsimämme suunnittelija valtakunnallisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen…

Suun­nit­te­li­ja val­ta­kun­nal­li­sen opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen ke­hit­tä­mis­hank­keen tut­ki­muk­seen (to­dis­tus­va­lin­ta)

14.2.2022Kiinnostaako sinua yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä tukevan tutkimuksen tekeminen? Haluatko työskennellä osana suomalaisten yliopistojen laajoja yhteistyöverkostoja? Mikäli vastauksesi on kyllä, voit olla etsimämme suunnittelija valtakunnallisen opiskelijavalintojen kehittämishankkeen…

Kan­sain­vä­lis­ten osaa­jien uraoh­jaa­ja

7.2.2022Etsimme korkeasti koulutettujen kansainvälisten osaajien integroitumista tukevaan SIMHE-tiimiin uraohjauksen asiantuntijaa. Millaiset tehtävät sinua odottavat meillä? Uraohjauksen asiantuntijana pääset tukemaan ja kehittämään kansainvälisen taustan omaavien henkilöiden korkeakoulutuksen…

Suun­nit­te­li­ja di­gi­taa­lis­ten tent­tien ke­hit­tä­mis­pro­jek­tiin

14.2.2022Haemme digitaalisten tenttien kehittämisprojektiin oppimisympäristöjä tai opintohallintoa tuntevaa suunnittelijaa. Helsingin yliopistossa on käynnistetty oppimisen arvioinnin monipuolistamiseen ja sähköisten tenttien käytön laajentamiseen tähtäävä projekti. Keskeisessä tukiroolissa ovat tentti- ja…

Tut­ki­ja­toh­to­ri maa­pe­rä- ja ym­pä­ris­tö­tie­teen yk­sik­köön

3.2.2022Maaperä- ja ympäristötieteen yksikkö on osa maataloustieteiden osastoa Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa. Maaperä- ja ympäristötieteen yksikkö hakee TUTKIJATOHTORIA Vaikuttavuussäätiön rahoittamaan yhteistyöhankkeeseen (MiNiMi, Mitigating grassland N2O emis-sions -…

Kään­nös­tie­teen yli­opis­ton­leh­to­ri

27.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja, Tie­teen kan­sal­li­nen ter­mi­pank­ki

8.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Yli­opis­ton­leh­to­ri lo­go­pe­di­aan

28.2.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Pro­fes­so­ri / apu­lais­pro­fes­so­ri, met­sän­hoi­to­tie­de

7.3.2022Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee METSÄNHOITOTIETEEN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä…

Pro­fes­so­ri / apu­lais­pro­fes­so­ri, met­sä­alan lii­ke­ta­lous­tie­de

7.3.2022The Faculty of Agriculture and Forestry invites applications for the position of an ASSISTANT PROFESSOR / ASSOCIATE PROFESSOR / PROFESSOR IN BUSINESS ECONOMICS OF FORESTRY The University of Helsinki (UH) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the…

Pro­fes­so­ri / apu­lais­pro­fes­so­ri, elin­tar­vi­ke­ke­mia

14.3.2022Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee ELINTARVIKEKEMIAN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä…

Pro­fes­so­ri / apu­lais­pro­fes­so­ri, kas­vi­pa­to­lo­gia

28.2.2022Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta hakee KASVIPATOLOGIAN APULAISPROFESSORIA / PROFESSORIA Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä…

Ylei­sen val­tio-opin yli­opis­ton­leh­to­ri

27.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Data Secu­ri­ty Ana­lyst

28.2.2022The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research unit focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki – a leading Nordic university with a strong commitment to life science research…

Post­doc­to­ral re­searc­her, re­mo­te sen­sing of Arc­tic eco­sys­tems

20.2.2022The University of Helsinki is a multidisciplinary research university that ranks among the best in the world and the top ten among European universities. The university has some 36,000 degree students. The Department of Geosciences and Geography (https://www2.helsinki.fi/en/faculty-of-science/…

Kan­sain­vä­li­sen opis­ke­li­ja­vaih­don asian­tun­ti­ja

8.2.2022Kiinnostaako sinua työskentely kansainvälisessä toimintaympäristössä? Haluatko tehdä työtä yliopisto-opiskelijoiden parissa? Mikäli vastauksesi on kyllä, voit olla etsimämme henkilö. Haemme nyt ASIANTUNTIJAA kehittämään ja koordinoimaan kansainvälistä opiskelijavaihtotoimintaamme. Kansainvälisen…

Pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri

9.2.2022Keskustakampus on suurin Helsingin yliopiston neljästä kampuksesta. Keskustakampuksella toimiva yleishallinnon lähipalvelutiimi vastaa osaltaan mm. viiden tiedekunnan ja usean erillislaitoksen päätöksenteon lähitukipalveluista. Sen ytimessä ovat osaaminen sekä yhteistyön voima, jota kehitämme…

Th­ree post­doc­to­ral re­searc­hers, Hel­sin­ki Ins­ti­tu­te for Social Sciences and Hu­ma­ni­ties

16.2.2022The Helsinki Institute for Social Sciences and Humanities invites applications for  3 POSTDOCTORAL RESEARCHERS  to join the Datafication of Society and SSH research initiative. We are looking for applicants for a full-time, fixed-term period of 2.5 years (starting March 2022, or as agreed). The…

Kor­kea­kou­lu­har­joit­te­li­ja, Hel­sin­gin yli­opis­ton kirjasto

13.2.2022Helsingin yliopiston kirjasto (www.helsinki.fi/kirjasto) on maan suurin monialainen yliopistokirjasto. Kirjastossa työskentelee noin 150 henkilöä. Kirjasto on yliopiston erillinen laitos, joka toimii neljällä kampuksella ja verkossa. Kirjaston toiminta jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen:…

Kou­lu­tus­asian­tun­ti­ja Avoi­meen yliopistoon

7.2.2022Me Helsingin yliopistolla ajattelemme, että jatkuva oppiminen kuuluu kaikille. Tarjoamme uusinta tutkittua tietoa tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi myös erilaisten, kaikille avointen opiskelumahdollisuuksien kautta. Jatkuvan oppimisen koulutuksissamme, mukaan lukien Avoin yliopisto, opiskeli…

Kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­jien si­jai­sia ja var­sa­sit­te­rei­tä ke­sä­työ­hön He­vos­sai­raa­laan

13.2.2022Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta on Suomen ainoa eläinlääkärikoulutusta antava yksikkö. Tiedekunta vastaa eläinlääkäreiden peruskoulutuksesta, alan tutkimuksesta ja huolehtii tieteellisestä ja ammatillisesta jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekuntaan kuuluu tutkimus- ja…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer in De­mo­grap­hy and Data Science

6.3.2022The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The University of Helsinki…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Ur­ban Hu­man-Ani­mal Stu­dies

6.2.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40, 000 students, faculty and other staff. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 universities in the world. Helsinki Institute of Sustainability Science, HELSUS, is a cross-…

Doc­to­ral re­searc­her, bio­geoc­he­mical cycles and/​or mic­ro­me­teo­ro­lo­gy

10.2.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Opin­top­sy­ko­lo­gi ruot­sin­kie­lis­ten opis­ke­li­joi­den pal­ve­luun

7.2.2022Etsimme motivoituneeseen ja ammattitaitoiseen työyhteisöömme ruotsinkielistä OPINTOPSYKOLOGIA vakituiseen työsuhteeseen. Monipuolisiin tehtäviisi opintopsykologina kuuluvat yliopisto-opiskelijoiden yksilöllinen ja ryhmämuotoinen opintopsykologinen ohjaus, koulutusohjelmien tuki, koulutus sekä…

Eläin­sai­raa­lan joh­ta­ja

13.2.2022TIETEEN VOIMALLA – MAAILMAN PARHAAKSI  www.helsinki.fi/fi/elainlaaketieteellinen-tiedekunta Tule johtamaan Suomen ainoaa eläinlääketieteen opetus- ja tutkimussairaalaa! Haemme nyt Helsingin yliopiston eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan SAIRAALANJOHTAJAA. Meistä Yliopistollinen eläinsairaala on…

Doc­to­ral Re­searc­her in Plant Ge­ne­tics

15.2.2022The University of Helsinki, founded in 1640, is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. The university has an international academic community of 40,000 students and staff members. The University of Helsinki offers comprehensive services to its employees, including…

Tie­to­jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja, Va­paa­kap­pa­le­pal­ve­lut

2.2.2022Haemme TIETOJÄRJESTELMÄASIANTUNTIJAA verkkoarkistointiin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2022 alkaen (aloitusaika sovittavissa). Tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävät liittyvät kulttuuriaineistolain (1433/2007) mukaiseen kotimaisten verkkoaineistojen tallettamiseen ja käyttöön…

Sys­tems De­ve­lo­per / Tie­to­jär­jes­tel­mä­asian­tun­ti­ja

6.2.2022Kiinnostaako sinua kirjastodatan yhteentoimivuus ja linkitetty data? Liity osaavaan tiimiimme Haemme Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin Systems Developer tietojärjestelmäasiantuntijan tehtävään kahta kehittämisorientoitunutta ammattilaista määräaikaisiin työsuhteisiin vuoden 2024 loppuun…

La­bo­ra­to­rio­koor­di­naat­to­rin teh­tä­vä

9.2.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­lik­kö UniS­por­tiin

2.2.2022TARTU KUNNON TYÖHÖN Sykkiikö sydämesi liikunnalle ja hyvinvoinnille? Innostaako sinua haasteet ja toiminnan kehittäminen? Oletko näkemyksellinen ja idearikas myynnin ja markkinoinnin johtaja? Tule aktiiviseen joukkoomme MYYNTI- JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖKSI vuoden määräajaksi sopimuksen mukaan,…

La­ki­mies

6.2.2022Helsingin yliopisto on tieteen, oppimisen ja rohkean ajattelun yhteisö. Ratkaisemme maailman suuria haasteita uraauurtavan perustutkimuksen, uteliaisuuden ja yhteistyön avulla. Haluamme jakaa osaamistamme ja vaikuttaa koko maailman parhaaksi – yhdessä! Noin 8 000 eri alojen osaajaa työskentelee…

Hal­lin­to­asian­tun­ti­ja Svens­ka Social- och kom­mu­nal­högs­ko­lan

31.1.2022Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Ainutlaatuisessa asiantuntijaorganisaatiossa jokainen meistä työskentelee omalla panoksellaan maailman parhaaksi. Kokonaisuudessaan kansainväliseen tiedeyhteisöömme kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja yli 8000 työntekijää…

Pro­jek­ti­suun­nit­te­li­ja Ku­lut­ta­ja­tut­ki­mus­kes­kuk­seen

1.2.2022Valtiotieteellinen tiedekunta on Suomen johtava yhteiskuntatieteellinen tutkimus- ja koulutusyksikkö, joka on tieteenalavalikoimaltaan maan monipuolisin. Tiedekunnan tieteenalat menestyvät hyvin myös kansainvälisessä vertailuissa ollen monilla aloilla 50 parhaan joukossa. Tiedekunnalla on vahva…

So­si­aa­li­työn yliopisto-opet­ta­ja

1.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­ja

6.2.2022Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla…

Kli­nik­kae­läin­ten­hoi­ta­jien ke­sä­lo­ma­si­jai­sia

6.2.2022Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 15 muulla…

Pro­fes­sor (Pe­da­go­gik)

8.2.2022Helsingfors universitet, som är Finlands största universitet, söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Vi är ett av världens främsta mångvetenskapliga universitet och vår gemenskap på över 8 000 medarbetare erbjuder mångsidiga möjligheter för…

Ku­va­tai­teen di­dak­tii­kan yli­opis­ton­leh­to­ri

2.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Uni­ver­si­tets­lek­tor i es­te­tis­ka äm­ne­nas di­dak­tik

8.2.2022Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet är Finlands mångsidigaste enhet för forskning och utbildning i pedagogik och lärarutbildning och också internationellt ansedd. Fakultetens forskning och undervisning har som mål att på bästa sätt förverkliga människans kulturella och sociala…

Osa-ai­kai­nen klii­ni­nen opet­ta­ja ge­riat­ri­aan

20.2.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Hen­ki­lös­tö­asian­tun­ti­ja

31.1.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

HR-am­mat­ti­lai­sia hen­ki­lös­tö­koor­di­naat­to­rin ja hen­ki­lös­tö­sih­tee­rin teh­tä­viin

31.1.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

HR-har­joit­te­li­ja

31.1.2022Helsingin yliopisto ratkoo ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja haasteisiin, joihin tarvitaan monitieteistä osaamista. Koulutamme tulevaisuuden tekijöitä, jotka jakavat osaamistaan Suomen ja maailman parhaaksi. Meille…

Post­doc­to­ral Re­searc­her in di­stri­bu­ted com­pu­ting for sequencing data

10.2.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

Bioin­for­ma­tician / FIMM & iCAN

31.1.2022The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an international research institute focusing on human genomics and personalised medicine at the Helsinki Institute of Life Science (HiLIFE) of the University of Helsinki. FIMM integrates molecular medicine research, technology centre and…

Kas­va­tus­tie­teen yli­opis­ton­leh­to­ri

3.2.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Pro­jek­ti-in­si­nöö­ri, maa­ta­lous-met­sä­tie­teel­li­nen tiede­kunta

31.1.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Tie­to­asian­tun­ti­ja, 2 teh­tä­vää, Kan­sal­lis­kir­jas­to

31.1.2022Kiinnostaako sinua kirjastoaineistojen kuvailun kehittäminen ja laaja-alainen yhteistyö kuvailuasiantuntijoiden parissa? Haemme Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin kahta TIETOASIANTUNTIJAA määräaikaisiin tehtäviin vuoden 2024 loppuun vahvistamaan osaavia tiimejämme. Kansalliskirjastossa…

Doc­to­ral re­searc­her, ur­ban car­bon emis­sion mo­del­ling

31.1.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Post­doc­to­ral re­searc­her, ur­ban car­bon emis­sion mo­del­ling

31.1.2022Measured in number of students and teachers, the Faculty of Science at the University of Helsinki is the largest science faculty in Finland. There are some 6,000 students taking a basic degree. Out of them, some 1,000 are postgraduates. There are some 500 international students, and over 200…

Va­lin­ta­sih­tee­rei­tä ha­ki­ja­pal­ve­lui­hin

31.1.2022Etsimme hakijapalveluiden opiskelijavalintoihin liittyviin tehtäviin innokkaita, asiakaspalveluhenkisiä ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneviä VALINTASIHTEEREITÄ Valintasihteerinä työnkuvasi koostuu pääsääntöisesti yhteishakuun liittyvistä tehtävistä. Työtehtäviin kuuluu mm. koulutusasiakirjojen…

Kans­le­ri

28.2.2022Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, jonka tehtävänä on tuottaa tutkittua tietoa koko maailman parhaaksi. Helsingin yliopisto hakee KANSLERIA 1.10…

Pro­fes­sor or As­sis­tant/​As­socia­te Pro­fes­sor, Che­mi­stry of Circu­lar Eco­no­my

10.2.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000…

Leave a Reply

Your email address will not be published.