PhD and Academic Positions at The University of Helsinki, is a university located in Helsinki, Finland. the oldest university in Finland

Data Ma­na­ger, Data Science and Ge­ne­tic Epi­de­mio­lo­gy Lab

11.5.2022The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and ranks among the top 100 international universities in the world. The Institute for Molecular Medicine Finland (FIMM) is an…

Ke­hi­tysp­sy­ko­lo­gian yli­opis­ton­leh­to­rin mää­rä­ai­kai­nen teh­tä­vä

19.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den yli­opis­ton­leh­to­rin mää­rä­ai­kai­nen teh­tä­vä, si­jai­suus

30.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Is­la­min us­kon­non si­vu­toi­mi­nen tun­tio­pet­ta­ja Vii­kin nor­maa­li­kou­luun

1.4.2022Haemme Viikin normaalikouluun perusopetuksen luokille 1-9 ISLAMIN USKONNON SIVUTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2022 – 31.5.2023. Työtehtäviisi kuuluu mahdollisesti opetusharjoittelun ohjaus kyseisessä oppiaineessa. Sinulta edellytetään aineenopettajan kelpoisuutta, lisäksi…

Avoin haku IT -teh­tä­viin Hel­sin­gin yli­opis­tol­le

8.5.2022Oletko kiinnostunut Helsingin Yliopiston monipuolisista IT-alan tehtävistä? Meillä pääset työskentelemään yhteiskunnallisesti merkittävien palveluiden parissa sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan IT-ratkaisuja huippututkimuksen tarpeisiin. Meillä työ tehdään mukavassa porukassa työaikana ja myös…

1-2 Post­doc­to­ral Re­searc­hers in Af­fec­ti­ve Com­pu­ting and Brain-com­pu­ter In­ter­facing

10.4.2022The University of Helsinki (https://www.helsinki.fi/en) is an international scientific community of 40,000 students and researchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities in Europe and ranks among the top 100 international universities in the world. The Department of…

Äidin­kie­len ja kir­jal­li­suu­den di­dak­tiik­ka

10.4.2022Helsingin yliopisto on Suomen suurin yliopisto, joka etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Olemme yksi maailman parhaista monitieteellisistä yliopistoista ja yli 8 000 työntekijän yhteisömme tarjoaa laajat urakehitysmahdollisuudet opetuksen ja…

Keit­tiö­työn­te­ki­jä, Lam­min bio­lo­gi­nen asema

8.4.2022Helsingin yliopisto – Maailman parhaiden joukossa! Vuonna 1640 perustettu Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaiden monitieteisten tutkimusyliopistojen joukkoon. Se on yli 40 000 opiskelijan ja noin 8000 työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja 10…

Two Open po­si­tions for Post­doc­to­ral re­searc­hers in Stem Cell Bio­lo­gy and Me­ta­bo­lism

11.5.2022The laboratory of Associate Professor Pekka Katajisto at HiLIFE, University of Helsinki, Finland, and the department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden, is looking for two postdoctoral researchers in the field of Stem Cell Biology and Metabolism. Katajisto group (www…

Kir­jas­to­sih­tee­ri, Kan­sal­lis­kir­jas­to

10.4.2022Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia, tiedeyhteisöä ja muita yhteiskunnan toimijoita. Turvaamme Suomessa julkaistun tai Suomea koskevan julkaistun kulttuuriperinnön saatavuuden sekä välittämme ja tuotamme tietosisältöjä…

Uni­ver­si­ty Re­searc­her, Disco­ve­ring the Li­mits of Rea­son – Eu­ro­pe and the Cri­sis of Uni­ver­sa­lism

14.4.2022The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The University of Helsinki…

Koor­di­naat­to­ri kes­kus­ta­kam­puk­sen yleis­hal­lin­toon

10.4.2022Keskustakampus on suurin Helsingin yliopiston neljästä kampuksesta. Keskustakampuksella toimiva yleishallinnon lähipalvelutiimi vastaa osaltaan mm. viiden tiedekunnan ja usean erillislaitoksen päätöksenteon lähitukipalveluista. Sen ytimessä ovat osaaminen sekä yhteistyön voima, jota kehitämme…

Nais­ten­tau­tien ja syn­ny­tys­ten apu­lais­pro­fes­so­ri / pro­fes­so­ri

31.3.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…


Iho­tau­tien ja al­ler­go­lo­gian apu­lais­pro­fes­so­ri / pro­fes­so­ri

21.4.2022Lääketieteellinen tiedekunta edistää korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja vastaa tutkimukseen perustuvasta lääketieteen, hammaslääketieteen, psykologian ja logopedian perusopetuksesta sekä niiden jatko- ja täydennyskoulutuksesta. Tiedekunta vastaa myös translationaalisen lääketieteen (TransMed…

Ku­vai­lun asian­tun­ti­ja (tie­to­asian­tun­ti­ja), Kan­sal­lis­kir­jas­to

31.3.2022Haemme KUVAILUN ASIANTUNTIJAA Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluihin, Melinda-palvelujen tiimiin määräaikaiseen tietoasiantuntijan tehtävään (sijaisuus) vuoden 2024 loppuun. Kansalliskirjasto on kaikille avoin kulttuuriperintöorganisaatio, joka palvelee valtakunnallisesti kansalaisia,…

Post­doc­to­ral Re­searc­her

12.4.2022The Finnish Museum of Natural History invites applications for a position of POSTDOCTORAL RESEARCHER The postdoctoral researcher will be a part of one of the scientific teams of the Botany Unit. The assignment starts in September 2022 (date is negotiable) and continue for two years from the start…

Yliopisto-opet­ta­ja, Geo­tie­teet

13.4.2022Helsingin yliopisto on monitieteinen tutkimusyliopisto, joka kuuluu maailman parhaiden ja kymmenen parhaan eurooppalaisen yliopiston joukkoon. Yliopistossa opiskelee noin 32 000 tutkinto-opiskelijaa. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan geotieteiden ja maantieteen osasto on alallaan Suomen…

Pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri Lam­min bio­lo­gi­sel­le ase­mal­le

3.4.2022Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Ratkomme ongelmia, jotka koskettavat meistä jokaista. Etsimme vastauksia ilmastonmuutokseen, ravinnon riittävyyteen ja moneen muuhun monitieteiseen kysymykseen. Haluamme jakaa osaamistamme ja vaikuttaa koko maailman parhaaksi – yhdessä…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer, Geoin­for­ma­tics and Spa­tial Ana­ly­sis

15.4.2022Faculty of Science https://www.helsinki.fi/en/faculty-science is founded on basic scientific research applied and complemented by the disciplines of geography and geology. Among the Faculty’s strengths are also our wide-ranging study opportunities. We offer 8 bachelor’s programmes, 13 master’s…

Pro­ject cont­rol­le­rei­ta

4.4.2022Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä Helsingin yliopistokonsernin kokonaistalouden hoitamisesta vastaa yliopistopalveluiden asiantuntijaorganisaatioon kuuluva talouspalveluiden toimiala. Talouspalvelut pyörivät noin 160 ammattilaisen voimin. Asiakaslähtöiset, tehokkaat ja…

La­bo­ra­to­rio­tek­nik­ko

5.4.2022Professori Päivi Ojalan tutkimusryhmä Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Tutkimusohjelmayksiköstä etsii LABORATORIOTEKNIKKOA määräaikaiseen tehtävään (sijaisuus) ajalle 1.5.2022 – 31.5.2023. Ryhmässämme tehdään monipuolista syöpäbiologian tutkimusta ja tutkimuskohteitamme ovat…

La­bo­ra­to­ry Coor­di­na­tor

31.3.2022Finnish Genome Editing Center invites applications for the position of LABORATORY COORDINATOR The position is immediately available and involves setting up research service actions in Finnish Genome Editing Center (FinGEEC, part of GoEditStem HiLIFE infrastructure platform and Biocenter Finland)…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer in Eu­ro­pean Stu­dies

5.4.2022The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The University of Helsinki…

Vä­li­ne­huol­ta­jia ke­sä­töi­hin

10.4.2022Helsingin yliopiston Yliopistopalvelut auttavat kansainvälistä tiedeyhteisöämme keskittymään ydintehtäviinsä: tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yliopistopalveluiden osana meillä Tutkimuspalveluissa keskitytään erityisesti tukemaan yliopistomme…

Vä­li­ne­huol­lon tii­min­ve­tä­jä

30.3.2022Helsingin yliopiston Yliopistopalvelut auttavat kansainvälistä tiedeyhteisöämme keskittymään ydintehtäviinsä: tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yliopistopalveluiden osana meillä Tutkimuspalveluissa keskitytään erityisesti tukemaan yliopistomme…

Doc­to­ral Re­searc­her in the field of Sys­tems Bio­lo­gy

15.4.2022The University of Helsinki is one of the world’s leading universities for multidisciplinary research. HiLIFE Helsinki Institute of Life Science is a research institute that supports high quality life science research across the University campuses and faculties. The research activities at the…

Tut­ki­ja­toh­to­ri tai vii­meis­te­ly­vai­hees­sa ole­va väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja De­mo­kra­tia­te­ki­jät-hank­kee­seen

30.3.2022Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 opiskelijan ja tutkijan kansainvälinen tiedeyhteisö. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja…

Uni­ver­si­ty Lec­tu­rer in Glo­bal De­ve­lop­ment

3.4.2022The University of Helsinki is the oldest and largest institution of academic education in Finland, an international scientific community of 40,000 students and researchers. In international university rankings, the University of Helsinki typically ranks among the top 100. The University of Helsinki…

Asian­tun­ti­ja (kou­lu­tus­suun­nit­te­lu) Mik­ke­lin yli­opis­to­kes­kus

31.3.2022Yliopisto haluaa osallistua Suomen ja globaalien haasteiden ratkaisemiseen. Vuorovaikutus yliopistojen ja yhteiskunnan eri toimijoiden – niin julkisen ja kolmannen sektorin kuin elinkeinoelämän – kesken on välttämätöntä. Yritysyhteistyön voimakas kasvu on myös Helsingin yliopiston strateginen…

Pro­fes­sor or As­sis­tant/​As­socia­te Pro­fes­sor in So­lid Earth Geop­hy­sics

8.4.2022The University of Helsinki is among the leading multidisciplinary research universities in the world. In addition to its 11 faculties, the University includes several independent institutes, some of which are jointly operated with other universities. Some 35,000 students are currently pursuing an…

Post­doc­to­ral re­searc­her, Nam­ba group, Neu­roscience Cen­ter

15.4.2022The Neuroscience Center of HiLIFE Helsinki Institute of Life Science https://www.helsinki.fi/en/hilife-neuroscience-center (HiLIFE-NC) invites applications for a Postdoctoral researcher in Dr. Takashi Namba group. The position is part of a research program that aims to understand the mechanisms of…

Leave a Reply

Your email address will not be published.